Bhikkhu STI

 

Bhikkhu Anggota Sangha Theravada Indonesia

Daftar Bhikkhu Anggota Sangha Theravada Indonesia
(diutamakan bhikkhu STI yang tinggal di Indonesia)
Klik foto atau nama bhikkhu untuk melihat data yang lebih lengkap.

 

 

 

 

 

Anggota Sangha Theravada Indonesia yang telah wafat :
01. Alm. Y.M. Bhikkhu Piyadhammo (26 November 1988)
02. Alm. Y.M. Bhikkhu Gandhako (26 November 1988)
03. Alm. Y.L. Samanera Riyadi (26 November 1988)
04. Alm. Y.M. Girirakkhito Mahathera (05 Januari 1997)
05. Alm. Y.M. Khemasarano Mahathera (03 Maret 1999)
06. Alm. Y.M. Sudhammo Mahathera (28 Februari 2000)
07. Alm. Y.M. Urudha Dhammapiyo Thera (12 Juni 2007)
08. Alm. Y.M. Dhammasuto Thera (23 April 2010)
09. Alm. Y.M. Thitaketuko Mahathera (25 Juli 2011)
10. Alm. Y.M. Atthakaro Thera (24 November 2015)
11. Alm. Bhikkhu Atthapiyo (09 Maret 2018)