Brahmanasamyutta

Bab VII
7. Brahmanasamyutta

Khotbah Berkelompok
Sehubungan dengan Brahmana

I. Para Arahanta

1 (1) Dhanañjānī
2 (2) Caci-maki
3 (3) Asurindaka
4 (4) Bilangika
5 (5) Ahimsaka
6 (6) Kekusutan
7 (7) Suddhika
8 (8) Aggika
9 (9) Sundarika
10 (10) Banyak Putri

II. Para Siswa Awam

11 (1) Kasi Bhāradvāja
12 (2) Udaya
13 (3) Devahita
14 (4) Yang Kaya Raya
15 (5) Mānatthaddha
16 (6) Paccanīka
17 (7) Navakammika
18 (8) Pengumpul Kayu
19 (9) Penyokong Ibu
20 (10) Peminta-minta
21 (11) Saṅgārava
22 (12) Khomadussa

Catatan

Sumber :

Samyutta Nikaya – Khotbah-khotbah Berkelompok Sang Buddha
Diterjemahkan dari bahasa Pali oleh Bhikkhu Bodhi
DhammaCitta Press