Brahmasamyutta

Bab VI
6. Brahmasamyutta

Khotbah Berkelompok
Sehubungan dengan Brahmā

I. Sub Bab Pertama (Permohonan)

1 (1) Permohonan Brahmā
2 (2) Penghormatan
3 (3) Brahmadeva
4 (4) Brahmā Baka
5 (5) Brahmā Tertentu (Pandangan Lain)
6 (6) Alam Brahmā (Kelengahan)
7 (7) Kokālika (1)
8 (8) Tissaka
9 (9) Brahmā Tudu
10 (10) Kokālika (2)

II. Sub Bab Kedua (Kelompok Lima Brahma)

11 (1)  Sanaṅkumāra
12 (2)  Devadatta
13 (3)  Andhakavinda
14 (4)  Aruṇavatī
15 (5)  Nibbāna Akhir

Catatan

Sumber :

Samyutta Nikaya – Khotbah-khotbah Berkelompok Sang Buddha
Diterjemahkan dari bahasa Pali oleh Bhikkhu Bodhi
DhammaCitta Press